ВІДДІЛЕННЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

Спеціальність 121 “Інженерія програмного забезпечення”: на базі 9 класів (держзамовлення і на контрактній основі) термін навчання 4 роки з одержанням повної середньої освіти; на базі 11 класів (на контрактній основі) термін навчання 3 роки. Кваліфікація "Технік-програміст (молодший спеціаліст)"

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 27 “ТРАНСПОРТ”

Спеціальність 274 “Автомобільний транспорт”: на базі 9 класів (держзамовлення і на контрактній основі) термін навчання 4 роки з одержанням повної середньої освіти; на базі 11 класів (на контрактній основі) термін навчання 3 роки. Кваліфікація "Технік-механік (молодший спеціаліст)"

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 27 “ТРАНСПОРТ”

Спеціальність 275.03 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”: на базі 9 класів (держзамовлення і на контрактній основі) термін навчання 4 роки з одержанням повної середньої освіти; на базі 11 класів (на контрактній основі) термін навчання 3 роки. Кваліфікація "Інженер з безпеки руху (молодший спеціаліст)"

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 “УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”

Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”: на базі 9 класів (держзамовлення і на контрактній основі) термін навчання 3 роки з одержанням повної середньої освіти; на базі 11 класів (на контрактній основі) термін навчання 2 роки. Кваліфікація "Бухгалтер (молодший спеціаліст)"

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 “УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”

Спеціальність 073 “Менеджмент” на базі 9 класів (держзамовлення і на контрактній основі) термін навчання 4 роки з одержанням повної середньої освіти. Кваліфікація “Організатор виробництва (молодший спеціаліст)”

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ, №527479 від 14.11.2014 року
Додаток до ліцензії серія АЕ, №527479 від 14.11.2014 року

Після отримання диплому молодшого спеціаліста студенти Зборівського коледжу мають можливість навчатися на ІІІ курсі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для здобуття освітньо–кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" за спорідненими спеціальностями.

ВІДДІЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

(безкоштовне навчання)

Термін навчання по зазначених спеціальностях – 3 роки з одержанням повної середньої освіти і відповідної робітничої кваліфікації. Учні відділення професійної підготовки безкоштовно забезпечуються харчуванням і гуртожитком, їм виплачується стипендія.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Галузь знань              0501 Інформатика та обчислювальна техніка
Напрям підготовки        6.050103 Програмна інженерія
Освітній рівень            Неповна вища освіта
Кваліфікація            3121 Технік-програміст
Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший спеціаліст
Предметна галузь діяльності   Програмне забезпечення інформаційних систем

У сучасному житті інформація стає головним ресурсом, який потрібно організовувати, охороняти, керувати його кругообігом. Задача забезпечення безперебійної роботи ключових застосувань, адміністрування інформаційних систем, супровід, підтримка та вдосконалення експлуатованого програмного забезпечення є однією з найважливіших задач ІТ підрозділу кожного підприємства. Водночас зростає попит на нові високоефективні комп'ютерні програми та засоби автоматизації. У зв'язку з цим виникає потреба у висококваліфікованих фахівцях у сфері розробки програмного забезпечення, його супроводу та впровадження у виробництво. Саме такими фахівцями є програмісти - випускники спеціальності «Розробка програмного забезпечення».

Професія програміста має стабільно високий попит на ринку праці, а тому вибір даної спеціальності є перспективним і далекоглядним кроком. Програмістами узагальнено називають категорію людей, що займаються розробкою алгоритмів та програм на основі математичних моделей. Їх умовно можна розділити на три категорії:

• Прикладні програмісти. Такі фахівці займаються розробкою конкретних програм, необхідних для роботи організації.
• Системні програмісти програмують операційні системи, інтерфейси до розподіленим баз даних, що працюють з мережами.
• Web-програмісти мають справу з мережами, але, як правило, з глобальними, такими, як Internet. Вони пишуть web-інтерфейси до баз даних, створюють динамічні web-сторінки і т.п.

До переваг професії програміста можна віднести потребу постійного професійного самовдосконалення, високий попит на ринку, можливість регламентування свого робочого часу, високу заробітну плату, наявність творчості у діяльності.

Для підготовки фахівців зі спеціальності «Розробка програмного забезпечення» у Зборівському коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя існує необхідна методична та матеріально-технічна база. До послуг студентів 4 просторі комп'ютерні класи з доступом до мережі Інтернет, інші спеціалізовані кабінети та лабораторії. Усі викладачі ЦМК комп'ютерно-інформаційних технологій, які навчають майбутніх програмістів, мають вищу кваліфікаційну категорію та відповідний стаж педагогічної роботи.

Навчальний план спеціальності включає ряд дисциплін за такими циклами: гуманітарна та соціально-економічна підготовка, математична та природничо-наукова підготовка, професійна та практична підготовка. За час навчання студенти проходять три види практики зі спеціальності та виконують дві курсові роботи. Згідно з освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Розробка програмного забезпечення» випускник має такі професійні компетенції:
- здатність розробляти специфікації вимог користувачів до програмного забезпечення;
- сучасні уявлення про основи інженерії вимог до програмного забезпечення
- здатність здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію програмних вимог, виконувати їхню верифікацію та атестацію;
- базові уявлення про основи моделювання програмного забезпечення, типи моделей, основні концепції уніфікованої мови моделювання UML
- здатність моделювати різні аспекти системи, для якої створюється програмне забезпечення;
- здатність розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів;
- сучасні уявлення про структуру та архітектуру програмного забезпечення, методи проектування програмного забезпечення;
- здатність проектувати компоненти архітектури програмного продукту;
- базові уявлення про сучасні психологічні принципи людино-машинної взаємодій , засоби розробки людино-машинного інтерфейсу;
- здатність аналізувати, проектувати та прототипувати людино-машинний інтерфейс;
- володіння основами конструювання програмного забезпечення;
- володіння основами методів та технологій об'єктно-орієнтованого програмування;
- сучасні уявлення про інформаційні моделі та системи , реляційні та розподілені бази даних , мови запитів до баз даних;
- здатність приймати участь у проектуванні та реалізації баз даних;
- здатність застосовувати та створювати компоненти багаторазового використання;
- володіння основами методів та технологій візуального програмування;
- здатність розв'язувати математичні ,фізичні та економічні задачі шляхом створення відповідних застосувань;
- здатність використовувати можливості апаратного забезпечення;
- здатність використовувати можливості операційних систем, офісного ПЗ;
- здатність використовувати можливості мережевих програмних систем;
- здатність використовувати професійно профільовані знання й уміння в галузі практичного використання комп'ютерних технологій;
- використовувати Інтернет – ресурси для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;
- базові уявлення про сучасні стандарти та процеси управління якістю програмного забезпечення;
- здатність аргументовано переконувати колег у правильності пропонованого рішення, вміти донести до інших свою позицію.

Випускник може працювати у таких сферах:
1.Розробка стандартного програмного забезпечення (розробка, видання та реалізація системних пакетів програм, службових та ігрових програм);
2. Інші види діяльності у сфері розробки програмного забезпечення:
- розробка індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів;
- розробка web-сторінок;
- консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем;
- надання послуг з системного аналізу, програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 27 “ТРАНСПОРТ”

Спеціальність 274 “Автомобільний транспорт”

Професія техніка-механіка була і залишається в нашій державі однією з небагатьох, що постійнопотрібна на ринку праці.

Навчання за даною спеціальністю дає можливість майбутнім фахівцям набути знань, вмінь та навичок, що необхідні для успішного здійснення виробничої діяльності.

Фахівець здатний виконувати професійну роботу згідно з Національним класифікатором України і може займати первинні посади:
- механік;
- механік з ремонту транспорту;
- технік-конструктор (механік);
- технік-технолог (механік);
- механік виробництва;
- механік автомобільної колони (гаражу).

Кваліфікація техніка-механіка дозволяє:
- проводити аналіз та оцінку автомобільного підприємства;
- брати участь уу розробці стратегії й тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління автомобільним господарством;
- впроваджувати сучасні методи ремонту автомобілів, двигунів і технічного обслуговування, наукову організацію праці на дільниці, механізацію та автоматизацію трудомістких процесів та ручних робіт, забезпечити завантаження та правильне використання обладнання;
- проводити облік рухомого складу агрегатів, автомобільних шин, паливно-мастильних матеріалів;
- оперативно планувати роботу ремонтної дільниці;
- контролювати та чітко виконувати проведення контрольно-діагностичних оглядів;
- аналізувати причини завчасного повернення автомобілів з лінії, причини передчасного виходу з ладу шин, перевитрат паливно-мастильних матеріалів;
- забезпечувати щоденно якість і кількість автомобілів на лінії, постійно контролювати правильність технічної експлуатації автомобілів.

Здобуваючи кваліфікацію техніка-механіка, можна:
- оволодіти знаннями, навиками в області теорій, конструкцій, ремонту, технічного обслуговування автомобілів;
- вирішити свій творчий підхід до наукових і практичних завдань;
- навчитись успішно керувати сучасним складним автомобільним господарством.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 27 “ТРАНСПОРТ”

Спеціальність 275.03 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”

Галузь знань             0701 Транспорт і транспортна інфраструктура
Напрям підготовки        6.070101 Транспортні технології
Освітній рівень            Неповна вища освіта
Кваліфікація            3152 Інженер з безпеки руху
Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший спеціаліст

Випускники цієї спеціальності отримують фундаментальні знання, які дають змогу здійснювати керування і організацію дорожнього руху, організації і управління перевезеннями. Фахівців володіють комп’ютерними технологіями з організації дорожнього руху і управління на автомобільному транспорті.

Початкові посади випускників: інженер з безпеки руху, ревізор з безпеки руху, інспектор шляховий, інженер з безпеки дорожнього руху і служби нагляду за станом автомобільних доріг та вулиць ДАІ.

Можливість працевлаштування: фахівець із організації й регулювання дорожнього руху може працювати інженером у службах, що управляють і проектують дорожній рух у містах і населених пунктах, у транспортних відділах виконавчих органів влади; службах організації дорожнього руху державної автоінспекції МВС України, Головної автотранспортної інспекції Міністерства транспорту й зв’язку, дорожньо-експлуатаційних управлінь, втошколи, а також на підприємствах автомобільно-дорожнього комплексу для організації їхньої діяльності в сфері дорожнього руху адміністративно-правової діяльності.

Напрями професійної діяльності випускників: організація дорожнього руху, транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних доріг, технічні засоби орієнтації дорожнього руху, технічна експертиза дорожньо-транспортних пригод, транспортне планування міст, автоматичні засоби управління дорожнім рухом, правове регулювання дорожнього руху, основи геодезії та дорожнього будівництва.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 “УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”

Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

Напрям підготовки       030509 "Економіка і підприємництво"
Освітній рівень      Неповна вища освіта
Кваліфікація       Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку
Предметна галузь діяльності       Облік і аналіз господарських операцій

Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, будь-то дитячий садок або машинобудівний завод-гігант. Спеціальність входить до числа найбільш затребуваних. За досвідченого бухгалтера керівник будь-якої фірми готовий віддати «півцарства». Запорука успіху правильно функціонуючої компанії на 70% залежить від налагодженого бухгалтерського обліку. Цим і пояснюється споконвічний дефіцит цих професіоналів.

Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку на первинних посадах самостійно виконує переважно стереотипні, частково діагностичні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов'язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до активної творчої професійної та соціальної діяльності, мати високі моральні якості, навики організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення, самостійно здобувати нові знання.

Випускники спеціальності «Бухгалтерський облік» можуть:
- правильно організувати і вести бухгалтерський облік в різних галузях економіки;
- розробляти облікову політику підприємства;
- кваліфіковано вести документообіг і складати фінансову звітність;
- складати бюджет підприємства, планувати прибуток і контролювати витрати;
- аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємств для успішного управління бізнесом.

Випускники працюють на посадах бухгалтера, помічника бухгалтера, касира:
- в підприємствах, організаціях та установах усіх типів і форм власності: промисловості, торгівлі, будівництві, транспорті, сільському господарстві, малому та середньому бізнесі, у туристичних, страхових та інших сферах;
- в усіх органах державної влади та самоврядування: в міністерствах, відомствах, агентствах, а також в податкових та митних службах;
- в аудиторських компаніях і фінансово-кредитних установах.
Відповідно до цього молодший спеціаліст з бухобліку підготовлений виконувати функції: облікову, фінансово-економічну, організаційну, контрольно-аналітичну, техніко-інформаційну.

Багато хто вважає роботу бухгалтера рутинною і нудною. Суцільні цифри, постійно повторювані операції, відсутність творчості. Але ставши практикуючим бухгалтером ваша думка може кардинально змінитися!

НАПРЯМ "МЕНЕДЖМЕНТ"

Спеціальність 073 “Менеджмент”

Напрям підготовки       030601 "Менеджмент"
Освітній рівень      Неповна вища освіта
Кваліфікація       Фахівець з виробничого менеджменту
Предметна галузь діяльності       Цілеспрямована організаційно-управлінська діяльність в підрозділах та підприємствах усіх галузей виробництва усіх форм власності

Здобувши спеціальність менеджера, фахівці можуть правильно зорієнтуватись в сучасних ринкових відносинах, організувати власне підприємство, самостійно вибрати пріоритетні напрямки розвитку організації та ефективно управляти її роботою.

Добре обладнані кабінети та лабораторії – необхідна умова успішного засвоєння студентами теоретичного матеріалу та здобуття ними необхідних умінь і навичок. В коледжі на даний час функціонує п'ять навчальних кабінетів і лабораторій, де проводяться теоретичні та лабораторно-практичні заняття зі спеціальності "Організація виробництва".
В кабінеті "Бухгалтерського обліку, обліку і аудиту та фінансів підприємства" наявні стенди з бухгалтерського і податкового обліку, плакати та методичні розробки для проведення занять та бланки первинних документів і регістрів.

"Кабінет статистики, основ менеджменту і маркетингу" укомплектований навчальними стендами, плакатами, методичними розробками для проведення теоретичних і практичних занять відповідно до навчального плану, наявний комп'ютер.
В кабінеті "Економіки та організації виробництва, теорії економічного аналізу" наявні стенди з таких предметів як "Організація виробництва", "Економіка підприємств" та "Теорія економічного аналізу", а також відповідні матеріали для проведення теоретичних і практичних занять.
Кабінет "Управління якістю продукції, техніки та устаткування" забезпечений матеріалами для проведення теоретичних і практичних занять, а також містить наступне обладнання: термостат, центрифуга, дистилятор, сушильна шафа, ВЗМ, КФК, шафа витяжна, мікроскопи а також стенди "Класифікація технологічних процесів", "Продукція та її якість".

Лабораторія "Техніки та устаткування" забезпечена навчальними стендами з основних стадій виробництва харчових продуктів, схемами переробних підприємств, ілюстраційними альбомами. Також наявні: автоклав лабораторний, рефрактометр лабораторний, фотоелектрокалориметр, термостат, сушильна шафа, ваги квадрантні і технохімічні з рівноважками, набір ареометрів, психрометри, триметри, термографи, центрифуга лабораторна, прилад для визначення чистоти молока, штативи, лабораторний скляний посуд, хімічні реактиви для визначення основних показників якості харчових продуктів. У лабораторії є інструкційні картки для виконання лабораторних робіт та навчальна література.

Молодший спеціаліст зі спеціальності "Організація виробництва" здійснює оперативне управління первинним виробничим підрозділом (бригада, зміна, дільниця) і повинен бути готовим до первинних видів діяльності, які виділяються у відповідності до їх призначення і місця в системі управління (планування, організація, аналіз і контроль, маркетинг, мотивація) і на первинних посадах низового управлінського персоналу вирішує конкретні проблеми в реалізації технологічних, соціально-виробничих і соціально-побутових задач.

Молодший спеціаліст із спеціальності "Організація виробництва" призначений для роботи на керівних посадах:
- менеджер,
- диспетчер виробництва,
- майстер виробничої дільниці,
- технік з праці,
- референт з основної діяльності,
- інспектор з кадрів,
- диспетчер з випуску готової продукції.

Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до активної творчої професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку; вміти самостійно здобувати нові знання, контролювати та коректувати зроблене, мати високі моральні якості; сприяти підвищенню продуктивності праці, додержуватись режиму заощадження, виконувати правила охорони навколишнього середовища.

Кваліфікація менеджера дозволяє:
- проводити аналіз та оцінку діяльності підприємства;
- брати участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління;
- приймати оптимальні рішення в конкретних господарських ситуаціях;
- використовувати прогресивні методи прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу роботи підприємства.

Випускники спеціальності "Організація виробництва" можуть працювати в функціональних підрозділах підприємств, малих підприємствах та інших структурах різних форм власності.

ВІДДІЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Кухар. Офіціант. Бармен

Спеціальність 5122 «Кухар»; 5123 «Офіціант»; 5123 «Бармен»

Після навчання присвоюється робітнича спеціальність "Кухар" 3 розряду.

У кухаря обов'язково повинні бути естетичний смак, уява та творчі задатки.
Кухар повинен знати: види, властивості, кулінарне призначення та особливості обробки картоплі, овочів, грибів, м'яса, риби, птиці, дичини, круп, макаронних виробів і бобових, сиру, яєць, тіста, консервів, концентратів та інших продуктів; для того щоб смачно приготувати страву, необхідно додержувати встановленої для неї рецептури, знати технологію виготовлення страв і кондитерських та хлібобулочних виробів, правила організації раціонального та безпечного харчування та правила експлуатації технологічного обладнання, посуду; норми виробничої санітарії, особистої гігієни.


Кухар повинен вміти: проводити процеси первинної кулінарної обробки сировини; здійснювати допоміжні роботи з виготовляння страв та кулінарних виробів; формувати та панірувати напівфабрикати; варити, смажити, запікати, виготовляти різні види тіста. Добре оформлена страва збуджує апетит. Для оформлення страв, особливо закусок, вміти використовувати продукти, які надають їм привабливого вигляду і відповідають їх смаку. А також вишукано сервірувати, порціонувати, подавати страви масового попиту.
Також в коледжі вивчають загальнопрофесійні вимоги:
- раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
- дотримуватись норм технологічного процесу;
- не допускати браку в роботі;
- знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
- використовувати в разі необхідності засоби попередження та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
- знати інформаційних технологій.

Сфера професійного використання випускника:
Діяльність ресторанів, барів, їдалень та послуги з постачання готової їжі.

Професія "Офіціант" – древня, сучасна, майбутня.
Сучасні ресторани приваблюють відвідувачів не тільки інтер'єрами залів, вишуканим смаком та якістю приготовлених страв, а й професійною майстерністю обслуговуючого персоналу.

Офіціант повинен знати:
- асортимент, рецептури, технологію виготовлення страв і напоїв;
- кулінарну характеристику страв і напоїв; правила і технічні прийоми обслуговування споживачів;
- форми складання серветок;
- правила оформлення столу квітами;
- види меню, порядок запису страв і напоїв в меню;
- правила і порядок подавання страв і напоїв, вимоги до їх оформлення і температури;
- відповідність асортименту вино-, горілчаних виробів характеру страв;
- порядок оформлення рахунків та форми розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками;
- види і призначення посуду, приборів, столової білизни, способи їх зберігання;
- правила експлуатації відповідних видів торгівельно-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі;
- правила роботи закладів ресторанного господарства;
- санітарні правила для закладів ресторанного господарства;
- правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- основи психології;
- принципи професійної етики;
- іноземну мову в межах розмовного мінімуму;
- правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Офіціант повинен уміти:
- готувати зал до обслуговування споживачів, отримувати посуд, прибори, столову білизну;
- полірувати посуд, прибори;
- складати серветки різними способами;
- здійснювати попередню сервіровку столів;
- приймати замовлення від споживачів;
- отримувати страви в роздавальні та в буфеті;
- подавати страви і напої;
- обслуговувати неофіційні банкети;
- оформляти рахунки і розраховуватися по них із споживачами;
- прибирати використаний посуд та прибори;
- замінювати столову білизну.

Загальнопрофесійні вимоги, які освоюють учні цієї спеціальності:
- раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
- дотримуватись норм технологічного процесу;
- не допускати браку в роботі;
- знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені, тощо);
- знати інформаційні технології;
- правові питання галузі.

Сфера професійного використання випускника:
торгівля та заклади ресторанного господарства. Загальні роботи з обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства.

З виникненням барів пов'язане мистецтво подачі напоїв. Слово "бар" має англійське походження ( від англ. bar) - невеликий ресторан чи частина ресторану, де відвідувачів обслуговують біля стійки.

Бармен повинен знати: асортимент, рецептури, технологію виготовлення, правила оформлення і відпуску обмеженого асортименту алкогольних, слабоалкогольних коктейлів, змішаних напоїв, закусок, страв і кондитерських виробів; температурні режими подавання коктейлів, напоїв, закусок, страв; умови і терміни зберігання кулінарної продукції та покупних товарів; основи національного та безпечного харчування; правила етикету і техніку обслуговування споживачів за барною стійкою та в залі; правила роботи підприємств ресторанного господарства; правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями; правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами; форми розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; порядок оформлення рахунків і розрахунку по них із споживачами; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, РРО, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила експлуатації відео та аудіотехніки; іноземну мову міжнародного спілкування в межах розмовного мінімуму; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Бармен повинен уміти: обслуговувати споживачів: пропонувати, показувати, реалізовувати готові до споживання безалкогольні, слабоалкогольні напої (пиво, фруктові та мінеральні води, соки), кондитерські вироби, закуски, страви. Готувати обмежений асортимент алкогольних та безалкогольних напоїв, змішаних напоїв, холодних і гарячих страв, закусок. Складати заявки та отримувати напої, кулінарну продукцію та покупні товари. Відбракувати неякісні товари за органолептичними показниками. Забезпечувати зберігання напоїв, кулінарної продукції та покупних товарів відповідно до термінів і режиму зберігання. Оформляти вітрини та барну стійку, утримувати їх у належному стані. Експлуатувати та обслуговувати аудіо та відеоапаратуру. Контролювати додержання споживачами культури поведінки. Вести необхідний облік, складати та здавати товарні звіти. Підраховувати та здавати гроші.

Загальнопрофесійні вимоги, які висуваються до барменів:
- раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
- дотримуватись норм технологічного процесу;
- не допускати браку в роботі;
- проходити медичне обстеження;
- знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
- знати основи інформаційних технологій.

Сфера професійного використання випускника:
Ресторанне господарство. Загальні роботи з обслуговування споживачів у підприємствах ресторанного господарства. Виготовлення напоїв та змішаних напоїв.

Електрогазозварник

Спеціальність 7212 «Електрогазозварник»

Ця професія є досить престижною та потрібною для суспільства. Електрогазозварник з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату. Збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварки, здійснює зоровий контроль швів. Запобігає виникненню напруги і деформацій у виробі.
Газозварник, окрім зварювання, виконує роботи з нарізання деталей різної довжини і за різними контурами, здійснює наплавлення, паяння і підігрівання металу.

Столяр будівельний; паркетник

Спеціальність 7124 «Столяр будівельний»; 7133 «Паркетник»

Столяр – це багатопрофільна професія, яка завжди користується особливим попитом у різних сферах будівництва, у виробництві та у повсякденному житті. Учні, які обрали спеціальність столяра, навчаються виконувати різні роботи з використанням деревини: столярні, паркетні, покрівельні. Вчаться виготовляти різноманітні вироби з дерева: двері, вікна, меблі, виконують облицювання стін дерев'яними панелями та інші.
У Зборівському коледжі столярі вивчають основні породи деревини, її властивості, техніки її обробки. Вивчають правила охорони праці та пожежної безпеки, правила експлуатації верстатів та електроінструментів, основи гігієни праці та виробничої санітарії.

Муляр. Штукатур. Маляр

Спеціальність 7122 «Муляр»; 7133 «Штукатур»; 7141 «Маляр»

Професія муляра - одна з основних будівельних професій.
Муляр зводить фундаменти і стіни будівель з природного та штучного каменю, робить внутрішні перегородки, мурує опори, колони, труби, готує розчини і суміші, здійснює монтаж збірних елементів. За кресленнями та технологічними картами муляр здійснює саму кладку, передбачаючи отвори для комунікацій, пази для електричної мережі та відповідних пристроїв, вентиляційні шахти, люки та отвори тощо. Кваліфікований муляр одночасно слідкує за рівністю цегляних рядів, розташуванням і товщиною швів, вертикальністю кутів і стін.
Хороший муляр практично знає властивості та можливості десятків будівельних матеріалів і видів кладки. Муляр повинен знати, з яких матеріалів і як зробити гідроізоляційний захист. Як монтажник, муляр повинен володіти прийомами монтажу та кріплення залізобетонних балок, плит перекриття, балконних плит та інших збірних елементів і деталей.
Стати вправним муляром не просто. Ця професія вимагає багатьох знань і навичок, неабиякої фізичної сили та загартованості. Саме тому цією професією переважно займаються чоловіки.

Штукатур - це перший фахівець, від якості роботи якого залежить естетичний вигляд будинку, свою назву професія отримала від основного матеріалу (штукатурка - це оздоблювальний шар, що наноситься на поверхню різних конструктивних елементів будівлі з метою вирівняти і покращити їх санітарні та теплотехнічні характеристики, надати їм певної форми та фактури), з яким доводиться працювати.
На теоретичних заняттях учні вивчають види та властивості основних будівельних матеріалів, види та властивості готових сухих розчинених сумішей, способи приготування розчинів, правила користування та будову механізмів, обладнання, яке використовується під час виконання штукатурних робіт.
На практичних заняттях вони приготовляють розчини з сухих готових розчинних матеріалів і сумішей, накладають розчини на поверхню, що підлягає оштукатуренню, вирівнюють та загладжують поверхні стін, стель, стяжок, фасадів, балок, колон тощо.

Маляр - це фахівець будівельного профілю, від уміння, професійних навичок та естетичного смаку якого залежить остаточний вигляд приміщення чи будинку. Це одне з найдавніших ремесел, пов'язаних з прикрашанням житла. Хто, як не маляр, виконує роботи з фарбування, обклеювання, художньої обробки, ремонту поверхонь?
Роль маляра в будівництві дуже велика. Маляр повинен знати технологію оздоблювальних робіт, правила кольороутворення, хімічний склад розчинів та барвників і прийоми змішування пігментів з врахуванням їх взаємодії; мати гарний художній смак, вміти не тільки готувати розчини, обробляти поверхні, але й глибоко і тонко відчувати, розуміти, відтворювати прекрасне.

ВСП "Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя"

47200 м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 57
тел.: +38 (03540) 2-11-30, 2-23-17
email: zborivcollege@ukr.net

VІІІ. Не вкради

Передрук інформації можливий з дозволу
адміністрації сайту та з вказанням посилання
на джерело

© ВСП "ЗФК ТНТУ ім. І. Пулюя" 2007-2021