Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти (внутрішня система  забезпечення якості) інтегрована в загальну систему управління якістю Відокремленого структурного підрозділу «Зборівський фаховий коледж ТНТУ імені І. Пулюя».

Вона має гарантувати якість освітньої діяльності Коледжу і  забезпечувати стабільне виконання ним вимог чинного законодавства,   державних та галузевих стандартів освіти, органів ліцензування та акредитації.

Внутрішня система забезпечення якості освіти у Коледжі спрямована на вдосконалення всіх напрямів діяльності закладу і включає:

  • наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо);
  • організацію освітнього процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки та освіти;
  • контроль освітньої діяльності у Коледжі та якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання.

Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості базується на засадах Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», відповідає основним цілям і завданням, зазначеним у Положенні про ВСП «Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя» та інших нормативних документах і регламентується Положенням про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти  ВСП «Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя».

Колегіальним органом управління Коледжу, який визначає систему та затверджує процеси внутрішнього забезпечення якості освіти в Коледжі, є Педагогічна рада.

Колегіальним органом, що проводить систематичний аналіз процесів системи управління якістю і призначає виконавців процесів, є Рада із забезпечення якості освіти.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти  ВСП «Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя».

Положення про Раду із забезпечення якості освіти у ВСП «Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя»

Про функціонування внутрішньої системи забезпечення якості фахової передвищої освіти у ВСП «ЗФК ТНТУ ім. І. Пулюя»